کارشناسان
  • آقای مهرزاد بنی هاشمی-کارشناس ارشد آزمایشگاه
  • خانم مینا زارعی-کارشناس ارشد-مسئول وب سایت
  • آقای محمدصادق شعبانی-کارشناس ارشد آزمایشگاه
  • آقای ابوذر کاظمی-کارشناس ارشد آزمایشگاه
 
مركز تحقيقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز- کیلومتر پنج دروازه قرآن - رکن آباد - خیابان کارآفرین
دانشکده داروسازی
تلفکس: 32426729-071