اعضای هیئت علمی موسس


نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی:

تلفن تماس:

دکتر اکرم جمشیدزاده (CV)

استاد گروه فارماکولوژی-سم شناسی

ajamshid@sums.ac.ir

32424128 -071 داخلی 230


نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی:

تلفن تماس:

دکتر صغری خواب نادیده (CV)

استاد گروه شیمی دارویی

Khabns@sums.ac.ir

32424128 -071 داخلی 295


نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی:

تلفن تماس:

دکتر یونس قاسمی(CV)

استاد گروه بیوتکنولوژی دارویی

ghasemiy@sums.ac.ir

071-32424128 داخلی 214
دکتر یونس قاسمی

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی:

تلفن تماس:

دکتر سلیمان محمدی سامانی (CV)
 
استاد گروه فارماسیوتیکس

smsamani@sums.ac.ir

32424128 -071 داخلی 202


نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی:

تلفن تماس:

دکتر عبدالعلی محقق زاده (CV)

استاد گروه داروسازی سنتی

mohaghegh@sums.ac.ir

071-32424128 داخلی 248


نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی:

تلفن تماس:

دکتر حسین نیک نهاد (CV)

استاد گروه فارماکولوژی-سم شناسی

niknahadh@sums.ac.ir

32424128 -071  داخلی 260

 
 
مركز تحقيقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز- کیلومتر پنج دروازه قرآن - رکن آباد - خیابان کارآفرین
دانشکده داروسازی
تلفکس: 32426729-071