رئيس مركز تحقيقات

دکتر یونس قاسمی

تخصص: بيوتكنولوژي دارويي

مرتبه علمی: استاد

تلفن تماس: 32424128-071 داخلی: 214 یا 225

تلفکس:32426729-071


 

 
 
مركز تحقيقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز- کیلومتر پنج دروازه قرآن - رکن آباد - خیابان کارآفرین
دانشکده داروسازی
تلفکس: 32426729-071