اعضای هیات علمی پژوهشی تمام وقت


نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی:

تلفن تماس:

دکتر امیر آزادی (CV)

استادیار گروه فارماسیوتیکس

aazadi@sums.ac.ir

071-32425403 داخلی 420

Dr Amir Azadi

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی:

تلفن تماس:

دکتر زهره ابوالحسن زاده (CV)

استادیار گروه داروسازی سنتی

abolhasanz@sums.ac.ir

071-32424128 داخلی 265

دکتر زهره ابوالحسن زاده

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی:

تلفن تماس:

دکتر رضا حیدری (CV)

استادیار مرکز تحقیقات علوم دارویی

rheidari@sums.ac.ir

071-32424127داخلی 282

 

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی:

تلفن تماس:

دکتر فاطمه فرجادیان (CV)

استادیار مرکز تحقیقات علوم دارویی

fatemehfarjadian@gmail.com

071-32424127داخلی 302


نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی:

تلفن تماس:

دکتر محمدباقر قشون (CV)

استادیار گروه بیوتکنولوژی دارویی

ghoshoon@gmail.com 

071-32424127 داخلی 208

دکتر محمدباقر قشون

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی:

تلفن تماس:

دکتر محمدحسین مروت (CV)

استادیار گروه بیوتکنولوژی دارویی

mhmorowvat@sums.ac.ir

071-32426729 داخلی 265

Dr-Mohammadhossein- Morowvat

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی:

تلفن تماس:

دکتر احمد غلامی (CV)

استادیار گروه بیوتکنولوژی دارویی

gholami@sums.ac.ir

071-32426729 داخلی 301

دکتر احمد غلامی

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی:

تلفن تماس:

دکتر نوید نظافت (CV)

استادیار گروه بیوتکنولوژی دارویی

n_nezafat@sums.ac.ir  

071-32426729 داخلی 256

دکتر نوید نظافت

 
 
مركز تحقيقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز- کیلومتر پنج دروازه قرآن - رکن آباد - خیابان کارآفرین
دانشکده داروسازی
تلفکس: 32426729-071