موافقت پذیرش 2 نفر دانشجوی پی اچ دی پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم دارویی

آقای دکتر یونس قاسمی ریاست محترم مرکز تحقیقات علوم دارویی و مدیر محترم گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی موافقت پذیرش 2 دانشجوی پی اچ دی پژوهشی را از معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخذ نموده اند.

 

 

Feature Slides

پذیرش مقاله "Harnessing self-assembled peptide nanoparticles in epitope vaccine design" در ژورنال Biotechnology Advances

mina zarei

1396-4-17

پذیرش مقاله "Harnessing self-assembled peptide nanoparticles in epitope vaccine design" در ژورنال Biotechnology Advances

مقاله دکتر یونس قاسمی رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی با عنوان "Harnessing self-assembled peptide nanoparticles in epitope vaccine design" در ژورنال "Biotechnology Advances" به چاپ و انتشار رسیده است. IF این ژورنال 10.597 می باشد.