موافقت پذیرش 2 نفر دانشجوی پی اچ دی پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم دارویی

آقای دکتر یونس قاسمی ریاست محترم مرکز تحقیقات علوم دارویی و مدیر محترم گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی موافقت پذیرش 2 دانشجوی پی اچ دی پژوهشی را از معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخذ نموده اند.

 

 

Feature Slides

رتبه اول در بین مراکز بیومدیکال بالای 3 سال دانشگاه علوم پزشکی شیراز

mina zarei

1396-4-17

رتبه اول در بین مراکز بیومدیکال بالای 3 سال دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در ارزشیابی سال 94 مراکز تحقیقاتی، مرکز تحقیقات علوم دارویی حائز رتبه نخست در بین مراکز بیومدیکال بالای 3 سال دانشگاه گردیده است.