موافقت پذیرش 2 نفر دانشجوی پی اچ دی پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم دارویی

آقای دکتر یونس قاسمی ریاست محترم مرکز تحقیقات علوم دارویی و مدیر محترم گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی موافقت پذیرش 2 دانشجوی پی اچ دی پژوهشی را از معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخذ نموده اند.

 

 

Feature Slides

پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محور در مرکز تحقیقات علوم دارویی شیراز1394-5-21

مرکز تحقیقات علوم دارویی در نظر دارد از نیمسال دوم تحصیلی اقدام به پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محور نماید.

شرایط پذیرش متعاقبا اعلام می گردد.

دکتر یونس قاسمی - رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی