مرکز تحقیقات علوم دارویی دارای 4 آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی شامل:

-         آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و ژن کلونینگ

-         آزمایشگاه کشت سلولی

-         آزمایشگاه بیوتکنولوژی صنعتی و بیوپروسس

-         آزمایشگاه ژن درمانی و ژئومیکس و متابولومیکس

می باشد که در زمینه های مختلف بیوتکنولوژی فعالیت های پژوهشی در آن صورت می گیرد.

 
مركز تحقيقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز- کیلومتر پنج دروازه قرآن - رکن آباد - خیابان کارآفرین
دانشکده داروسازی
تلفکس: 32426729-071