اطلاعات تماس

مركز تحقيقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کیلومتر 5 جاده شیراز-اصفهان، خیابان کارآفرین، دانشکده داروسازی - ساختمان شماره 5 - طبقه اول

کد پستی 71345 - صندوق پستی 1583
تلفن تماس و دورنگار: 32426729-071 
پست الکترونیکی مرکز: 
psrc@sums.ac.ir

مرکز تحقیقات علوم دارویی شیراز

Healthmap.sums.ac.ir
 
مركز تحقيقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز- کیلومتر پنج دروازه قرآن - رکن آباد - خیابان کارآفرین
دانشکده داروسازی
تلفکس: 32426729-071