اولويت های پژوهشی 

 • ژن کلونینگ و مهندسی ژنتیک

 • نولید پروتئین های نوترکیب

 • بیوانفورماتیک

 • بیوپروسس

 • تولید سوخت های زیستی

 • تولید گیاهان ترانس ژنیک

 • بیوترانسفورماسیون

 • بررسی کنتیک های آنزیمی

 • طراحی و سنتز حامل های غیر ویروسی در ژن درمانی

 • استفاده از نانوذرات پلیمری در ژن درمانی

   

 
مركز تحقيقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز- کیلومتر پنج دروازه قرآن - رکن آباد - خیابان کارآفرین
دانشکده داروسازی
تلفکس: 32426729-071