معرفي دوره دکتری تخصصی پژوهشی ( Ph.D by Research )

دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) شامل دو مرحله "دوره عالی پژوهش MPhil یا (Master of Philosophy) و دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) می‌باشد. دوره MPhil يک ساله و دوره تخصصي پژوهشي سه ساله مي باشد، هرچند طول اين دو دوره بر اساس نظر شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه در موارد ضروري به ترتيب يک و دو نيمسال تحصيلي قابل تمديد است.
شرط اوليه جهت ثبت نام در فراخوان دارا بودن حداقل دو مقاله نمايه شده در نمايه هاي درجه يک بين المللي به عنوان نويسنده اول يا مسول به تشخيص کميته منتخب دانشگاه، نمره زبان مطابق با مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي و موفقيت در مصاحبه/آزمون ورودي است.
مجموع واحد هاي درسي دوره عالی پژوهش 24 واحد است که شامل 20 واحد آموزشي و 4 واحد پژوهشي (در قالب پايان نامه دوره MPhil ) مي باشد.
در مرحله دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research)دانشجو با استفاده از مهارت هاي کسب شده در يک هدف تحقيقاتي يک يا چند پروژه تحقيقاتي را متناسب با اهداف مركز تحقيقات به انجام مي رساند. پايان نامه دانشجويان در اين دوره 30 واحدي است اما در صورت تشخيص مركز، دانشجو در اين دوره علاوه بر واحدهاي پايان نامه ممكن است حداکثر تا 10 واحد آموزشي اختصاصي متناسب با پايان نامه و رشته تخصصي را بگذراند. اين واحدهاي آموزشي مي بايست در ظرف حداكثر 6 ماه به اتمام برسند و اين مدت جزو مدت زمان دوره محسوب نمي گردد. دوره Ph.D by Research با دفاع از پايان نامه ختم مي شود.
در صورتي كه دانشجو نتواند هر كدام از مراحل فوق الذكر را در مدت مجاز دوره به اتمام برساند دانشگاه می تواند از دادن هر گونه مدرکی (حتی گواهي MPhil ) به دانشجو خودداری نماید.
مطابق آيين نامه وزارت بهداشت مسوليت رسيدگي به تحصيلات دانشجويان دکتری تخصصی پژوهشی به عهده شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه و بر اساس قوانين موجود مي باشد.
پايان نامه و مدارك در نهايت در وزارت بهداشت ارزيابي و مدرك فارغ التحصيلان متناسب با پايان نامه ارزيابي شده صادر مي گردد.


آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی

آيين نامه اجرايي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان، نخبگان و استعدادهاي برتر در دوره هاي تخصصي

(مورد استفاده جهت محاسبه امتيازات داوطلبان استعداد درخشان و برتر)

آئين نامه ارتقاءاعضاي هيات علمي

(مورد استفاده جهت محاسبه امتيازات داوطلبان آزاد و داوطلبان عضو هيات علمي دانشگاه ها)


واحد دکترای تخصصی پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 
 
مركز تحقيقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز- کیلومتر پنج دروازه قرآن - رکن آباد - خیابان کارآفرین
دانشکده داروسازی
تلفکس: 32426729-071